Monthly Archives: octombrie 2011

Presentació del Club Internacional Transsilvània

El Club Internacional Transsilvània s’ha obert!
Presentació del Club Internacional Transsilvània

El Club Internacional Transsilvània s’ha obert!

La celebració del club es va dur a terme divendres, 28 d’octubre del 2011, a la Casa de Cultura (Centre Cultural Municipal „George Cosbuc”) en Bistrita. A la conferència i l’espectacle de presentació van intervenir:

Prof. Dr. Agustí Boadas Llavat, professor de filosofia i teologia a la Universitat de Barcelona

Arxiprest Alexandru Vidican en nom del Mossèn Vasile Somesanul, bisbe vicari de l’Arquidiócesis de Vad, Feleac i Cluj

Indrei Ratiu, President del Centre Ratiu per la Democràcia

Dorel Cosma, Director del Centre Municipal Cultural George Cosbuc a Bistrita

Prof. Elena Cimpan, President de la Societat Literària Connexions

Peces musicals: Rares Boncea, Abigail Rus, Nicoleta Burduhos, Andrada Băieşiu.

Els iniciadors del Club Internacional Transsilvània són el professor Florin I. Bojor (secretari) i la Joana Cozman (presidenta).

El fi del Club Internacional Transsilvània és preservar i promoure els valors cristians de l’amor, la veritat, la justícia, la fe, la llibertat, l’esperança. A continuació, la participació ciutadana, la responsabilitat, el professionalisme, l’iniciativa, el treball en equip, el rendiment, la igualtat, el respecte a la diversitat, etc.

La presidenta El Club Internacional Transsilvània, Joana Cozman ens diu: „Esperem atraure un gran nombre de joves per promoure les seves idees, iniciatives i somnis i per tant, donar lloc a un corrent de pensament.”

Els detalls de l’esdeveniment, finalitat, objectius i accions futures es poden trobar al web: www.clubultransilvania.wordpress.com

La Secretaria del Club Internacional Transsilvània

Presentación del Club Internacional Transilvania

 El Club International Transilvania ha abierto!

Presentación del Club Internacional Transilvania

El Club International Transilvania ha abierto!

La celebración del club se llevó a cabo el viernes, 28 de octubre 2011, en la Casa de Cultura (Centro Cultural Municipal „George Cosbuc”) en Bistrita. A la conferencia y al espectáculo de presentación han intervenido:

Prof. Dr. Agustí Boadas Llavat, profesor de filosofía y teología, Universidad “Ramon Llull” de Barcelona

Arcipreste Alexandru Vidican en nombre del Monseñor Vasile Somesanul, obispo vicario de la Arquidiócesis de Vad, Feleac y Cluj

Indrei Ratiu Ratiu, Presidente del Centro Ratiu para la Democracia

Dorel Cosma, Director del Centro Municipal Cultural George Cosbuc en Bistrita

Prof. Elena Cimpan, Presidenta de la Sociedad Literaria Conexiones

Piezas musicales: Rares Boncea, Abigail Ruso, Nicoleta Burduhos, Andrada Băieşiu

Los iniciadores del Club International Transilvania son el profesor Florin I. Bojor (Secretario) y la Juana Cozman (presidenta).

La finalidad del Club International Transilvania es preservar y promover los valores cristianos del amor, la verdad, la justicia, la fe, la libertad, la esperanza. A continuación, la participación ciudadana, la responsabilidad, el profesionalismo, la iniciativa, el trabajo en equipo, el rendimiento, la igualdad, el respeto a la diversidad, etc.

La presidenta del Club International Transilvania, Juana Cozman nos dice: Esperamos atraer a un gran número de jóvenes para promover sus ideas, iniciativas y sueños y por lo tanto, dar lugar a una corriente de pensamiento.”

Los detalles del evento, finalidad, objetivos y acciones futuras se pueden encontrar en el sitio web: www.clubultransilvania.wordpress.com

La Secretaría del Club International Transilvania

Prezentarea Clubului Internaţional Transilvania

Clubul Internaţional Transilvania şi-a deschis porţile!
Prezentarea Clubului Internaţional Transilvania

Clubul Internaţional Transilvania şi-a deschis porţile!

Clubul Internaţional Transilvania şi-a deschis porţile!

Festivitatea de inaugurare a clubului a avut loc vineri, 28 octombrie 2011, la Casa de Cultură (Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc”) din Bistriţa. Conferinţa şi spectacolul de prezentare a avut următorii protagonişti:

Prof. Dr. Agustí Boadas Llavat, profesor filosofie şi teologie, Universitatea din Barcelona

Pr. Protopop Alexandru Vidican în numele P.S. Vasile Someşanul, Episcop vicar, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

Indrei Raţiu, Director Centrul Raţiu pentru Democraţie

Dr. Dorel Cosma, Director, Centrul Cultural Municipal George Coşbuc  din Bistriţa

Prof. Elena Cîmpan, Preşedintă Societatea Literară Conexiuni

Fragmente muzicale: Rareş Boncea, Abigail Rus, Nicoleta Burduhos, Andrada Băieşiu.

Iniţiatorii Clubului Internaţional Transilvania sunt Prof. Florin I. Bojor (secretar) şi Ioana Cozman (preşedintă).

CLUBUL INTERNAŢIONAL TRANSILVANIA are ca scop conservarea şi promovarea valorilor creştinismului de dragoste, adevăr, dreptate, credinţă,  libertate, speranţă. Apoi a celor civice de implicare, responsabilitate, profesionalism, iniţiativă, spirit de echipă, performanţă, egalitate de şanse, a respectului pentru diversitate, etc.

Preşedinta Clubului Internaţional Transilvania, Ioana Cozman ne mărturiseşte: „sperăm să putem atrage un număr cât mai mare de tineri care să-şi promoveze ideile, iniţiativele şi visele şi astfel, să dăm naştere unui curent de gândire”.

Detalii despre eveniment, scop, obiective şi acţiuni viitoare găsiţi pe pagina web: www.clubultransilvania.wordpress.com

Secretariatul Clubului Internaţional Transilvania

Presentación del Club Internacional Transilvania

Invitación a la Presentación del Club Internacional Transilvania

 

 

Nos complace invitarles a este evento, que tendrá lugar el Viernes, 28 de octubre 2011, a las 18:00 horas, al Centro Cultural Municipal „George Cosbuc” en Bistrita, St. Albert Berger, no. 10, BN (Casa de la Cultura).
Participarán:
Prof. Dr. Agustí Boadas Llavat, profesor de filosofía y teología, Universidad “Ramon Llull” de Barcelona

Monseñor Vasile Somesanul, obispo vicario de la Arquidiócesis de Vad, Feleac y Cluj

Indrei Ratiu Ratiu, Presidente del Centro Ratiu para la Democracia

Dorel Cosma, Director del Centro Municipal Cultural George Cosbuc en Bistrita

Prof. Elena Cimpan, Presidenta de la Sociedad Literaria Conexiones

              Piezas musicales: Rares Boncea, Abigail Ruso, Nicoleta Burduhos, Andrada Băieşiu.

 

             Usted es bienvenido!
              Prof. Florin I. Bojor, secretario

Ioana Cozman,         Presidenta del Club International Transilvania

 

www.clubultransilvania.wordpress.com

Transylvania International Club Presentation

Invitation to the Transylvania International Club Presentation

 

We are pleased to invite you to this event, which will take place Friday, October 28, 2011, at 18:00, at the Municipal Cultural Center „George Coşbuc” in Bistrita, St. Albert Berger, no. 10, BN (House of Culture).
Will participate:

Prof. Dr. Agustí Boadas Llavat, philosophy and theology professor, University of Barcelona

P.S. Vasile Somesanul, Bishop Vicar, Archdiocese of Vad, Feleac and Cluj

Indrei Ratiu Ratiu, President of the Ratiu Center for Democracy

Dr. Dorel Cosma, Director, Municipal Cultural Center George Coşbuc from Bistrita

Prof. Elena Cîmpan, President of the Connections Literary Society

              Musical pieces: Rares Boncea, Abigail Rus, Nicoleta Burduhos, Andrada Băieşiu.

 

             You are welcome!
              Prof. Florin I. Bojor, secretary

Ioana Cozman, President of the Transylvania International Club

 

www.clubultransilvania.wordpress.com

Presentació del Club Internacional Transsilvània

Invitació a la Presentació del Club Internacional Transsilvània

 

Ens complau convidar-los a aquest esdeveniment, que tindrà lloc el divendres, 28 d’octubre, 2011, a les 18:00 hores, al Centre Cultural Municipal „George Cosbuc” en Bistrita, St. Albert Berger, no. 10, BN (Casa de la Cultura).

Hi participaran:

Prof. Dr. Agustí Boadas Llavat, professor de filosofia i teologia a la Universitat de Barcelona

Mossèn Vasile Somesanul, bisbe vicari de l’Arquidiócesis de Vad, Feleac i Cluj

Indrei Ratiu, President del Centre Ratiu per la Democràcia

Dorel Cosma, Director del Centre Municipal Cultural George Cosbuc a Bistrita

Prof. Elena Cimpan, President de la Societat Literària Connexions

              Peces musicals: Rares Boncea, Abigail Rus, Nicoleta Burduhos, Andrada Băieşiu.

 

Vostè és benvingut!

 

 Prof. Florin I. Bojor, secretari

Ioana Cozman, Presidenta del Club Internacional Transsilvània

 

www.clubultransilvania.wordpress.com

Prezentarea Clubului Internaţional Transilvania

Invitatie la Prezentarea

Clubului Internaţional Transilvania

Avem deosebita plăcere să vă invităm la acest eveniment, care va avea loc vineri, 28 octombrie 2011, la ora 18:00, la Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc” din Bistriţa, str. Albert Berger, nr. 10, BN (Casa de Cultură).

Vor participa:

Prof. Dr. Agustí Boadas Llavat, profesor filosofie şi teologie, Universitatea din Barcelona

P.S. Vasile Someşanul, Episcop vicar, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

Indrei Raţiu, Preşedinte Centrul Raţiu pentru Democraţie

Dr. Dorel Cosma, Director, Centrul Cultural Municipal George Coşbuc  din Bistriţa

Prof. Elena Cîmpan, Preşedintă Societatea Literară Conexiuni

             Fragmente muzicale: Rareş Boncea, Abigail Rus, Nicoleta Burduhos, Andrada Băieşiu.

            Vă aşteptăm!

             Prof. Florin I. Bojor,                                                Ioana Cozman,

                   Secretar                            Preşedintă Clubul Internaţional Transilvania

Test Partial Semestrul I la Religie Ortodoxa

Cursul de Religie 2011 – 2012 se apropie de finalul primei părţi: Antropologia creştină. Pe tot parcursul acestor săptămâni (în conformitate cu conţinutul de idei al programei şcolare), ne-am întrebat ce rol are gândirea, mentalitatea sau viziunea despre om în ceea ce înseamnă “fericire”.

Am încercat prin intermediul muzicii (ora cu melodia preferată), a filmului (Viaţa fără membre, Nick Vujicic), a meditaţiei, cugetării sau a reflecţiei pe marginea exemplelor concrete din viaţa de zi cu zi, să înţelegem care este viziunea, concepţia sau gândirea noastră despre om. Ce înseamnă omul pentru noi? Ce înseamnă omul pentru creştinism? Ce au înţeles creştinii prin om şi cum au vrut să fie…

Testul Parţial pentru Semestrul I la Religie Ortodoxă, la Colegiul Naţional Liviu Rebreanu, Bistriţa, îl găsiţi mai jos. Mult succes! Dumnezeu să vă ajute!

Test 1 Liceu